Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro přístup a nákup prostřednictvím stránek www.umlsnekozy.cz

Obchodní společnosti NK Brno Int.s.r.o., IČO 41600096, se sídlem Hrušovany 66462, Žižkova 548,  společnost zapsaná v obchodním  rejstříku, C 2017 vedená u Krajského soudu v Brně vedeném Městským soudem v Brně, (dále jen „NK Brno“) pro nákup zboží a/nebo služeb na portálu www.umlsnekozy.cz (dále jen „VOP“) .

Poslední aktualizace: 31.10.2017

I. Úvodní ustanovení

Tyto VOP společnosti NK Brno upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy na využití služeb a/nebo nákup zboží společnosti NK Brno (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi společnosti NK Brno a kupujícím, který si prostřednictvím portálu www.umlsnekozy hodlá zakoupit u společnosti NK Brno zboží a/nebo službu (dále jen „Zboží“). Tyto VOP jsou určeny pro nákup Zboží  kupujícím  za účelem přímé spotřeby (dále jen „Zákazník“).

V aktuální nabídce zboží na webové adrese www.umlsnekozy.cz mohou být některá ustanovení upravena odlišně od VOP, přičemž, taková odchylná ujednání mají přednost před těmito VOP.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením  nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Pokud NK Brno nabízí zákazníkům jakoukoli akci, která má nebo bude mít vlastní podmínky, mají podmínky této akce přednost před VOP, pokud by však jakékoli ujednání z podmínek akce bylo neplatné nebo nevymahatelné, užije se ujednání VOP namísto ujednání z takové akce. Akce může být omezena časově a/nebo množstvím prodaného Zboží, případně může mít i jiné další podmínky a omezení. NK Brno je oprávněna takovou akci kdykoli zrušit.

Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu je možno uzavřít pouze v českém jazyce.

Společnost NK Brno je oprávněna prodej zboží  na portálu www.umlsnekozy.cz kdykoli ukončit.

II. Uzavření Smlouvy

Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Možnost uzavření Smlouvy se společností NK Brno za podmínek uvedených v nabídce na Portálu www.umlsnekozy.cz zůstává v platnosti po dobu uvedenou  na Portálu www.umlsnekozy.cz a za předpokladu naplnění podmínek uvedených v této nabídce na Portálu www.umlsnekozy.cz.

Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) hradí Zákazník.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Postup vedoucí k uzavření Smlouvy na Portálu www.umlsnekozy.cz:

Pro uzavření Smlouvy v rámci nákupního procesu nejprve zvolí Zákazník na Portálu Velká Pecka Zboží, jež chce zakoupit, a dále jeho požadované množství. Tento krok potvrdí stisknutím tlačítka „PŘIDAT DO KOŠÍKU“ nebo „DO KOŠÍKU“.

Jakmile Zákazník provede výše zmíněným postupem výběr veškerého Zboží, jež má v úmyslu zakoupit, v nákupním procesu pokračuje stisknutím tlačítka „PŘEJÍT DO POKLADNY“.

V rámci rekapitulace Objednávky Zákazník uvede své kontaktní údaje,  případně i další informace potřebné pro předání objednaného Zboží (dále jen „Objednávka“). Informaci o aktuální minimální hodnotě Zboží v objednávce (do této se nezapočítává poplatek za dopravu) a ceník dopravného nalezne zákazník na webových stránkách poskytovatele služby.

Před odesláním Objednávky je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do Objednávky. Objednávku odešle Zákazník společnosti NK Brno kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“. Smlouva mezi NK Brno a Zákazníkem vzniká dokončením objednávky ze strany Zákazníka. Současně s provedením první objednávky probíhá registrace zákazníka a zákazníkovi je založen uživatelský profil.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

NK Brno je vždy oprávněna v závislosti na charakteru Objednávky Zákazníka požádat o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky). Pokud Zákazník Objednávku nepotvrdí bez zbytečného odkladu, má se za to, že je objednávka neplatná.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména

s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních

podmínek).

Zákazník vůči Dodavateli prohlašuje a zaručuje, že:

je plně svéprávný, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,

pokud je mu méně než 18 let, nebude objednávat na Portálu www.umlsnekozy.cz takové Zboží, u nichž je zákonnou podmínkou jejich zakoupení a/nebo požívání minimální věk 18 let,

veškeré údaje, které poskytuje společnosti www.umlsnekozy.cz, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,

se před zahájením užívání Portálu www.umlsnekozy.cz důkladně seznámil s těmito VOP, že jim zcela rozumí a souhlasí s nimi.

III. Změna a zrušení Objednávky

Objednávka je pro Zákazníka závazná od chvíle jejího dokončení na Portálu www.umlsnekozy.cz. Její změna je možná pouze ze strany společnosti NK Brno, a to i v případech  uvedených v těchto VOP, nebo pokud  k tomu pověřený zaměstnanec společnosti NK Brno za tímto účelem telefonicky kontaktuje Zákazníka se sdělením, že objednané Zboží nebo jakákoli jeho jednotlivá položka v době vypravení Objednávky nejsou dostupné.

Zrušení Objednávky je možné písemně na email obchod@umlsnekozy.cz nebo telefonicky na tel.č. 727 811 212,  minimálně den před avizovaným vyzvednutím zákazníkem nebo jeden den před avizovaným  rozvozem zboží.  Od okamžiku, kdy je Zboží vypraveno Zákazníkovi, není možné provést zrušení  Objednávky, ani změnit adresu  nebo čas doručení. Tímto ujednáním není dotčeno právo Zákazníka od Smlouvy odstoupit.

Společnost NK Brno si vyhrazuje právo požadovat a vymáhat Smluvní pokuty za náklady na přípravu a expedici objednávky (300 Kč) vzniklé při marném doručení zboží nebo za přípravu zboží k vyzvednutí na prodejně (jedná-li se o zboží podléhající rychlé zkáze, jako jsou sýry z farmy Mlsná koza apod.). V případě požadavku zákazníka na opětovné doručení nebo přípravu zboží na prodejnu, zákazník bere na vědomí, že společnost NK Brno je mu oprávněna účtovat Smluvní poplatek za poskytnutí služby (120 Kč). Poplatek za poskytnutí služby a náklady na přípravu a expedici objednávky bude zákazníkovi při novém doručení nákupu doúčtován k původní objednávce, při zrušení nákupu bude naúčtován při nákupu příštím. V případě neuhrazení poplatku za službu si společnost NK Brno vyhrazuje právo blokace účtu zákazníka.

Zákazník je při změně či zrušení Objednávky povinen uvést číslo Objednávky a datum Objednávky.

IV. Odstoupení od Smlouvy a práva z vadného plnění (reklamace Zboží)

NK Brno prohlašuje a Zákazník bere na vědomí, že tyto VOP jsou určeny pro nákup Zboží kupujícím – spotřebitelem za účelem přímé spotřeby, tj. jsou určeny výhradně pro tzv. spotřebitelské smlouvy dle ust. § 1810 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „Občanský zákoník“).

Odstoupení od Smlouvy. V souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku má Zákazník právo od Smlouvy odstoupit do 14 dní od převzetí Zboží a to i od jednotlivé položky Zboží.

V případě odstoupení od Smlouvy Zákazník může předat Zboží ihned osobě, která mu jej za společnost NK Brno předala a není-li to možné, je povinen sdělit odstoupení od Smlouvy telefonicky společnosti NK Brno prostřednictvím Portálu U mlsné kozy a zaslat Zboží na své náklady na adresu 24.dubna 338, Želešice 66443.

Pro vyloučení veškerých pochybností NK Brno v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku prohlašuje, že nelze odstoupit od Smlouvy týkající se Zboží podléhající rychlé zkáze (např. ovoce, zelenina nebo potraviny živočišného původu) nebo u Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným Zbožím. Zákazník dále nemůže odstoupit od Smlouvy, týká-li se Zboží, které bylo dodáno v uzavřeném obalu, které Zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Zákazník vrací Zboží úplné a v nepoškozeném stavu. Při odstoupení od Smlouvy a následném vrácení Zboží Zákazník odpovídá společnosti NK Brno pouze za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než jak je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

V případě platného odstoupení od Smlouvy bude cena Zboží nebo její poměrná část vrácena do 14 dnů od vrácení Zboží (nebo od doložení, že Zboží bylo odesláno ve lhůtě k tomu určené dle čl. IV. Těchto VOP) na bankovní účet Zákazníka, případně na bankovní účet, z nějž Zákazník cenu uhradil a to včetně nákladů na dodání nebo jejich poměrné části.

Reklamace Zboží. Zákazníkovi se doporučuje předané Zboží z Objednávky neprodleně po jeho převzetí zkontrolovat, přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství a zjištěné nedostatky vytknout společnosti NK Brno, a to např. vyznačením na daňovém dokladu k Zboží nebo jiným vhodným způsobem. Pokud Zboží při předání Zákazníkovi bude vykazovat vady (např. propadla expirační doba nebo u Zboží je jiná zjevná nezpůsobilost k určenému účelu použití), reklamuje Zákazník Zboží v záruční době u společnosti NK Brno. Práva z vadného plnění může Zákazník uplatnit na adrese jakékoli provozovny společnosti NK Brno nebo prostřednictvím Portálu U mlsné kozy a kontaktních údajů na něm uvedených. Společnost NK Brno tímto informuje Zákazníka, že s ohledem na povahu Zboží, nemusí být ze strany společnosti NK Brno jeho reklamaci vždy vyhověno, a to zejména v případě, že nevytkl zjevné vady Zboží při jeho předání (např. potraviny nebo při poškození ochranného obalu) a/nebo nepodaří-li se prokázat, že Zboží mělo vytýkané vady již při jeho předání. Společnost NK Brno dále informuje Zákazníka že u čerstvých surovin určených ke spotřebě do 24 hodin je třeba reklamaci učinit do 24 hodin od jejich převzetí. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností NK Brno za vady může upravit reklamační řád NK Brno.

V případě reklamace části nebo celé objednávky bude zákazníkovi vystavený opravný daňový doklad, dle zákonu č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, § 73.

Práva a povinnosti smluvních stran týkající se práv z vadného plnění se řídi příslušnými právními předpisy zejména ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění.

Neoznámí-li Zákazník vadu Zboží včas, pozbývá právo odstoupit od Smlouvy.

Zboží je vadné, nemá-li vlastnosti stanovené v ust. § 2095 a § 2096 Občanského zákoníku. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání Zboží.

Právo Zákazníka z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody (tj. převzetí Zboží při doručení) na Zákazníka, byť se projeví až později. Právo Zákazníka založí i později vzniklá vada, kterou NK Brno způsobila porušením své povinnosti.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. To neplatí u Zboží, na němž je vyznačena doba minimální trvanlivosti, datum spotřeby, nebo jiná forma informace obdobného významu.

Zákazník nemá p ráva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, o které musel s vynaložením obvyklé pozornosti vědět již při uzavření Smlouvy, nebo kterou sám způsobil.

Zákazník je v souladu s ustanovením § 2165 oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době 24 měsíců od převzetí (dále jen „Záruční doba“), s výjimkou:

 • Prodávaného Zboží, u nějž je na jeho obalu, nebo návodu připojenému k němu připojenému nebo v reklamě v souladu s právními předpisy uvedena doba (tj. minimální trvanlivost), po kterou lze věc použít,
  Zboží vadného z důvodu váhy neodpovídající váze
 • Zboží objednaného Zákazníkem v Objednávce, nepřekročí-li hmotnostní odchylka 10 % celkové váhy daného objednaného Zboží;
 • Opotřebeného Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
 • Zboží prodávané za nižší cenu pro vadu, kvůli níž byla nižší cena ujednána;
 • Vyplývá-li to z povahy Zboží.

Záruční doba běží od dodání Zboží společností NK Brno. Bylo-li Zboží v případě kupní smlouvy podle smlouvy odesláno, běží záruční doba od dojití věci do místa určení. Zákazník nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na Zboží vnější událost. To neplatí, způsobila-li vadu NK Brno.

Jakmile Zákazník zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu společnosti NK Brno a vadné Zboží společnosti NK Brno předá, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána.

NK Brno je povinna vydat Zákazníkovi k jeho výzvě písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace Zákazník požaduje. NK Brno zároveň informuje Zákazníka o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace. NK Brno nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se účastníci nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

Je-li vada odstranitelná, může se Zákazník domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět plnění řádně užívat, může Zákazník buď odstoupit od Smlouvy ve vztahu k danému reklamovanému Zboží, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

Nemá-li podle Smlouvy Zboží náležité vlastnosti, může Zákazník požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Zákazník i právo od Smlouvy ve vztahu k danému reklamovanému Zboží odstoupit. Neodstoupí-li Zákazník od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu společnost NK Brno nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit její součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Zákazník nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Zákazníkovi způsobilo značné obtíže.

V. Cena zboží a platební podmínky

Kupující bere na vědomí, že konečná cena objednávky je uváděna po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy. Podrobný rozpis kupní ceny, vč. haléřů, je vždy uveden na dodacím listu a na daňovém dokladu.

Cenu Zboží a případné další náklady dle Smlouvy hradí Zákazník jedním z následujících způsobů:

 • hotově kurýrovi při převzetí Zboží;
 • jiným způsobem dle aktuální nabídky Portálu U mlsné kozy
 • hotově na prodejně U mlsné kozy při převzetí zboží
 • platba kartou na prodejně U mlsné kozy při převzetí zboží

Ceny Zboží uvedené na Portálu U mlsné kozy jsou uvedeny včetně DPH.

Pro vyloučení pochybnosti NK Brno prohlašuje, a Zákazník bere na vědomí, že vlastnické právo k Zboží přechází, na Zákazníka až v okamžiku uhrazení celkové ceny Zboží.

Platba bezhotovostně platební kartou. Zvolil-li Zákazník jako způsob placení platbu bezhotovostní platební kartou, postupuje během placení dle kroků sdělených mu v rámci příslušné internetové platební brány. Velká Pecka není povinna Zboží z Objednávky Zákazníkovi odeslat před tím, než bude Kauce na cenu za Zboží Zákazníkem uhrazena.

Na zaplacení ceny Zboží se použije Kauce a případný přeplatek se Zákazníkovi vrátí na bankovní účet, ze kterého Kauci zaplatil; nedoplatek související s případnou odchylkou váhy Zboží u Zboží objednávaného na váhu Zákazník nedoplácí. Cena Zboží se považuje za zaplacenou v okamžiku připsání příslušné částky na účet dle Smlouvy nebo dle těchto VOP.

Platba hotově v obchůdku U mlsné kozy nebo kurýrovi při převzetí. Zvolil-li Zákazník jako způsob placení platbu hotově kurýrovi nebo v obchůdku U mlsné kozy při převzetí Zboží, je cena splatná při předání Zboží z Objednávky. Cena Zboží se považuje za zaplacenou v okamžiku předání příslušné částky Kurýrovi při převzetí dodaného Zboží.

Platba bezhotovostně platební kartou na místě v obchůdku U mlsné kozy při převzetí. Zvolil-li Zákazník jako způsob placení platbu platební kartou  v obchůdku U mlsné kozy při převzetí Zboží, je cena splatná při předání Zboží z Objednávky. Cena Zboží se považuje za zaplacenou v okamžiku  připsání příslušné částky na účet dle Smlouvy nebo dle těchto VOP.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

NK Brno vydá Zákazníkovi bez zbytečného odkladu potom, co byla cena Zboží uhrazena jedním z výše popsaných způsobů a Zboží bylo předáno, daňový doklad, a to na e-mailovou adresu Zákazníka nebo bude ke stažení na jeho profilu na portálu umlsnekozy.cz.

Při Objednávce Zboží na váhu si NK Brno vyhrazuje právo dodat Zboží s váhovou odchylkou, avšak vyvine maximální úsilí, aby odchylka byla co nejnižší v poměru k požadované váze Zákazníkem v Objednávce.

V případě, že Zákazník objedná určitý počet kusů Zboží (např. kusové ovoce), u nějž je cena na portálu U mlsné kozy jinak určena dle jeho hmotnosti, dodá NK Brno požadovaný počet kusů Zboží. Cena Zboží bude pak bez ohledu na jeho množství určena podle jeho váhy a případný přeplatek se Zákazníkovi vrátí na bankovní účet, ze kterého byla cena zaplacena; v případě nedoplatku Zákazník chybějící částku doplatí.

VI. Odpovědnost a záruky

NK Brno nenese odpovědnost za případnou škodu nebo jakékoli jiné následky vzniklé Zákazníkovi na základě nebo v souvislosti s jednáním jednotlivých Zákazníků, způsobu, jimž portál umlsnekozy.cz využívají, nebo jiných okolností vzniklých na straně Zákazníka.

NK Brno nenese odpovědnost za škody způsobené vyšší mocí, ani za výpadky portálu umlsnekozy.cz způsobené přerušením přívodu el. energie.

NK Brno nenese odpovědnost za plynulý nepřerušený, bezchybný a bezpečný chod portálu umlsnekozy.cz . NK Brno nenese odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím portálu umlsnekozy.cz ani odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do portálu umlsnekozy.cz nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.

NK Brno neodpovídá za služby poskytované subjekty odlišnými od společnosti NK Brno, a to zejména provozovatelů platebních systému uvedených v čl. V těchto VOP, nebo doručovatelů (kurýrů), ani za jakékoli následky jejich jednání, či práva a povinnosti s těmito službami spojené.

Dostupnost Zboží je vázána na skladové zásoby a NK Brno dostupnost Zboží negarantuje. V případě, že nebude možné Objednávku z jakýchkoli důvodů na straně společnosti NK Brno vyřídit, bude o tom Zákazník telefonicky informován na telefonním čísle, který Zákazník uvede v Objednávce jako kontaktní.

NK Brno také neodpovídá za porušení VOP, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícím její odpovědnost, a to především ust. § 2924.

VII. Alkoholické nápoje

Alkoholické nápoje smí být prodávány pouze osobám starším 18 let; mladším osobám je jejich prodej zakázán. Pokud nebude možné spolehlivě ověřit, že Zákazník je starší 18 let, k předání zboží nedojde a NK Brno je oprávněna od Smlouvy odstoupit, ledaže by zboží bylo předáno zákonným zástupcům Zákazníka.

VIII. Další práva a povinnosti smluvních stran

Zákazník bere na vědomí, že obsah tvořící portál umlsnekozy.cz  (včetně fotografií propagovaného Zboží) je chráněny autorským právem, a to zejména zákonem č. 121/2000 Sb, autorský zákon, v účinném znění. Zákazník se zavazuje používat portál umlsnekozy.cz výhradně pro svou potřebu, a že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat, šířit) obsah portálu umlsnekozy.cz

Přístup a užití portálu umlsnekozy.cz ze strany Zákazníka v souladu s VOP je bezplatný.

Zákazník není oprávněn používat portál umlsnekozy.cz způsobem, jenž by mohl mít negativní vliv na provoz portál umlsnekozy.cz. Portál umlsnekozy.cz je možné užívat jen v rozsahu, který není v rozporu s právy ostatních Zákazníků společnosti NK Brno, a výhradně v souladu s účelovým určením portálu umlsnekozy.cz.

Zákazník užívá portál umlsnekozy.cz na vlastní riziko a souhlasí s tím, že fotografie Zboží na portálu umlsnekozy.cz jsou pouze ilustrativní.

NK Brno  neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na portálu umlsnekozy.cz, tj. za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, nebo ztrátu dat Zákazníka nebo jiné třetí osoby užívající portál umslnekozy.cz ani za další hmotné a nehmotné ztráty.

NK Brno si vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo ukončit přístup Zákazníka nebo jiné 3. osoby k portálu umlsnekozy.cz.

NK Brno není ve vztahu k Zákazníkovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1, písm. e) zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.

IX. Ochrana osobních údajů, obchodní sdělení a reklama

Osobní údaje Zákazníka zpracovává společnost NK Brno, která zajišťuje ochranu  těchto údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v účinném znění. Tím není dotčena povinnost společnosti NK Brno, jako správce, poskytnout informace o Zákazníkovi třetím osobám  nebo orgánu veřejné moci v případech upravených právními předpisy.

Souhlas se zpracováním svých osobních údajů uděluje Zákazník přímo společnosti NK Brno.

NK Brno zpracovává osobní údaje Zákazníků, kteří vyplní registrační formulář, či se přihlásí prostřednictvím sítě Facebook, případně neregistrovaných Zákazníků, kteří uzavřou Smlouvu.

Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová a fyzická adresa doručení zboží, telefonní číslo, datum narození, základní údaje poskytnuté sítí Facebook, seznam přátel na síti Facebook a emailová adresa účtu Zákazníka na síti Facebook a zájmy Zákazníka na síti Facebook (dále vše společně jen jako „Osobní údaje“).

Zákazník souhlasí se zpracováním Osobních údajů společností NK Brno, a to pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení.

Zákazník bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat společnost NK Brno o změně ve svých Osobních údajích.

Osobní údaje budou zpracovávány prostřednictvím zabezpečeného počítačového programu po dobu platné registrace, a není-li Zákazník registrován po dobu, než Zákazník odvolá souhlas se zpracováním Osobních údajů udělený dle části X. těchto VOP.

Zákazník potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Zákazník dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu ke společnosti NK Brno odvolat písemným oznámením doručeným na adresu NK Brno. Zjistí-li Zákazník nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, je Zákazník oprávněn:

 • požádat Správce o vysvětlení; a
 • požadovat, aby Správce odstranil takto vzniklý stav (zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Osobních údajů). Jestliže bude žádost Zákazníka shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Pokud Správce žádosti nevyhoví, může se Zákazník obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů; právo Zákazníka obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo tím není dotčeno.
  Požádá-li Zákazník o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu společnost NK Brno povinna tuto informaci předat. NK Brno má právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami NK Brno a osob prezentujících na portálu U mlsné kozy své zboží a/nebo služby na elektronickou adresu Zákazníka uvedenou v Objednávce a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení NK Brno na tuto adresu. Souhlas Zákazníka se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný. Zákazník je oprávněn kdykoli tento souhlas odvolat písemným oznámením doručeným na adresu  24.dubna 338, Želešice 66443. V případě provádění jakýchkoli plateb Zákazníkem souhlasí s jednorázovým poskytnutím a zpracováním svých Osobních údajů za účelem administrace platby také poskytovatelům platebních systémů nebo metod a dalších souvisejících služeb, a to výhradně v nezbytně nutném rozsahu a po nezbytně nutnou dobu.

X. Doručování korespondence

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zákazníkovi je doručováno na adresu elektronické pošty uvedené v Objednávce.

Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem, případně odepřením převzetí zásilky adresátem. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zásilka považovaná za doručenou rovněž uplynutím lhůty 10 dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

XI. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah související s užitím portálu umlsnekozy.cz  nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka (spotřebitele) vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Řešení případných sporů je plně v jurisdikci soudu České republiky místně příslušného podle sídla společnosti NK Brno.

Zákazníci se mohou obrátit se stížností na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), orgán státního dozoru pro oblast ochrany spotřebitele.

NK Brno je oprávněna k této činnosti na základě živnostenského oprávnění a činnost nepodléhá jinému povolení. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti živnostenský úřad.

NK Brno je oprávněna prodej Zboží nebo služeb na portálu usmlnekozy.cz kdykoli ukončit.

Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

Kontaktní údaje zákaznické podpory NK Brno jsou uvedeny v záhlaví VOP. Adresa pro doručování prostřednictvím elektronické pošty je: obchod@umlsnekozy.cz, telefonní číslo: 727 811 212. Jakékoli dotazy, podněty, připomínky či stížnosti lze řešit na výše uvedené emailové adrese nebo telefonicky.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se  tř. Kpt. Jaroše 1924/5, 602 00 Brno-střed – pro Jihomoravský a Zlínský kraj, internetová adresa: http://www.coi.cz či je možné spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené platformy dostupné na adrese: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.11.2017.

Zboží je Zákazník povinen převzít, nevyužije-li možnosti odstoupení od Smlouvy. Za Zákazníka může Zboží převzít vedle Zákazníka nebo jeho zákonného zástupce také fyzická osoba starší 18 let, která se zdržuje v bytě nebo jiných prostorách na adrese Zákazníka a která osobě, která Zákazníkovi Zboží za společnost NK Brno předává, způsobem uvedeným níže v těchto VOP, prokáže svou totožnost.

V souladu s § 28 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty společnost NK Brno nevystavuje daňový doklad za zakoupené Zboží. Při převzetí Zboží bude Zákazníkovi předán dodací list obsahující jednotlivé položky Zboží a jejich cenu. Daňový doklad bude následně ke stažení na profilu Zákazníka na portálu umlsnekozy.cz.

NK Brnoje oprávněna prověřit věk Zákazníka v souvislosti s prodejem určitého druhu Zboží dle čl. VII. VOP, a to nahlédnutím do Zákazníkova průkazu totožnosti. Nebude-li potřebný věk Zákazníka prokázán, je NK Brno oprávněna odstoupit od Smlouvy a požadovat náhradu vynaložených nákladů v souvislosti s Objednávkou.

Zákazník bere na vědomí, že NK Brno není povinna uzavřít Smlouvu zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu a/nebo podmínky užití portálu umlsnekozy.cz.

Zákazník vůči Dodavateli prohlašuje a zaručuje, že:

je plně svéprávný, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,

pokud je mu méně než 18 let, nebude objednávat na portálu umlsnekozy.cz  takové Zboží, u nichž je zákonnou podmínkou jejich zakoupení a/nebo požívání minimální věk 18 let,

veškeré údaje, které poskytuje společnosti NK Brno, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,

zaplacením ceny Zboží neobchází ani neporušuje práva třetích osob a je oprávněný použít finanční zdroje využité na zaplacení Zboží,

se před zahájením užívání portalu umlsnekozy.cz  důkladně seznámil s těmito VOP, že jim zcela rozumí a souhlasí s nimi.